Please scroll down for English version and a more formal CV


Litt om meg selv:

Thomas Høven
Arnulf Øverlands vei 154
0764 OSLO, NORWAY

Privat telefon: (+47) 22 14 10 65, Mobil: (+47) 934 26 099
Telefon jobb: (+47) 22 63 30 00
E-mail privat: thomas.hoven@c2i.net, alternativt: thomas_hoven@hotmail.com
E-.mail jobb: thomas.hoven@siemens.no

Jeg er av 1961 årgang (også ett av de beste år for franske årgangsviner) og bor på Voksen Skog i Oslo.

Arbeid og utdannelse: Sivilingeniør fra NTH i Trondheim, linje for elkraftteknikk, og bedriftsøkonom fra Norges Handelshøyskoles kursvirksomhet i Oslo. Jeg jobber i Siemens med design, oppfølging og installasjon av elektroteknisk utstyr på oljeinstallasjoner til havs.

Noen interesser: Fotografering - mest lysbilder, man også med digitalt kamera. Mørkerom og fremkalling er nok historie for meg nå. Musikk, men spiller dessverre ikke noe selv. Jeg hører mest på klassisk, men også annen musikk. Elektronikk og data. Jeg er aktivt med i Dataamatørforeningen i Oslo. Jeg liker også å reise, seile, gå på turer i fjellet og spiller litt golf. I 1998 begynte jeg med dykking, og dette har nå blitt en hovedinteresse

Th


Et mer formelt CV:

Resume (CV) for:Thomas Høven
Adresse:Arnulf Øverlands vei 154
Postnummer og sted:0763 OSLO

Telefon jobb:22 63 30 00
Mobiltelefon:934 26 099
Telefon privat:22 14 10 65 (kan også motta fax og data på dette nummer etter avtale)
e-mail jobb:thomas.hoven@siemens.no
e-mail privat:thomas.hoven@c2i.net, alternativt: thomas_hoven@hotmail.com
Født:16. November 1961, i Oslo

Utdanning:
1993: Bedriftsøkonom, Norges Handelshøyskoles Kursvirksomhet, Oslo
1987: Sivilingeniør elkraftteknikk, Norges Tekniske Høgskole, Trondheim
1980: Examen Artium, Kristelig Gymnasium, Oslo

Arbeidserfaring:
2000 - Idag:SIEMENS A/S, Oslo. Arbeidet som sivilingeniør elektro og jobbet med prosjektering, oppfølging av bygging samt uttesting av elektroteknisk utstyr for oljevirksomheten til havs.
1988 - 2000:KVÆRNER OLJE OG GASS A/S, Lysaker. Arbeidet som sivilingeniør elektro og jobbet med prosjektering, oppfølging av bygging samt uttesting på verft og offshore av oljeinstallasjoner. I korte trekk:
1999 - 2000:GRANE forprosjektering. Ansvar for elektriske systemberegninger og konsepter.
1999:KVÆRNER OILFIELD PRODUCTS A/S. Utvikling av elektriske kraftforskyningssystemer til bruk på havbunnen i oljeindustrien.
1997 - 1999:SIRI plattformen på dansk sektor: Ansvarlig for uttesting av elektrosystemer under bygging i Stavanger, utslep og offshore. (Statoil)
1994 - 1997NORNE produksjonsskipet: Konseptutvikling, ingeniørarbeide, valg og oppfølging av leverandører, deretter uttesting på Stord og offshore. (Statoil)
1994KESYS internprosjekt: Ny EDB basert ingeniørdatabase. Brukerrepresentant.
1990 - 1994BRAGE plattformen: Ingeniørarbeide, samt ingeniørstøtte i Bergen for utbygging og uttesting. (Norsk Hydro)
1988 - 1990DRAUGEN plattformen: Ingeniørarbeide. (Norske Shell)
1988Internprosjekt for elektro 2D tegningsproduksjon på UNIX basert arbeidsstasjon. Programmering og tilrettelegging av maskinene.
1986 - 1987:MARINENS ABC OG HAVARIVERNSKOLE, Haakonsvern: Instruktør i røykdykking og A-våpen forsvar (Avtjening av førstegangstjeneste)
1982 - 1985Div sommerjobber som reparatør av alt fra radio til sporvogner.
1980 - 1981A/S ELEKTRISK BUREAU, Asker. Laboratorieassistent og trainee

Språk, kurs og ferdigheter:
Norsk (morsmål), engelsk (meget godt), tysk (begrenset)
Samtlige sikkerhetskurs for arbeide på kontinentalsokkelen
Diverse EDB-kurs, spesielt på UNIX systemer, samt EDSA. Forøvrig god kjennskap til PC.
Godkjent som sakkyndig driftsleder for elektriske anlegg i industri og offshoreanlegg

Hobbyer og andre aktiviteter:
Dykking, golf, fotografering, elektronikk og data, reiser m.m. Har sittet som formann i et frittstående borettslag i en årrekke og bragt dette igjennom en seksjonering til selveierleiligheter.

Referanser: Oppgis etter nærmere avtale.


About myself in brief:

Thomas Høven
Arnulf Øverlands vei 154
0764 OSLO, NORWAY

Private telephone: (+47) 22 14 10 65, Cellular phone: (+47) 934 26 099
Office telephone: (+47) 22 63 30 00
E-mail private: thomas.hoven@c2i.net, alternative: thomas_hoven@hotmail.com
E-mail office: thomas.hoven@siemens.no

Born in 1961, and is living at Voksen Skog in Oslo. "Skog" means forest. I have the large forest surrounding Oslo outside my door.

Education and work: "Sivilingenior" (not unlike the American Masters Degree) from The Norwegian Institute of Technology in Power Electronics, and some knowledge of Economics acquired at The Norwegian Scool of Economics and Business Administration - Extention Dept. in Oslo. Presently working at Siemens. Major tasks are design, follow-up of manufacture and installation/commissioning of electrical equipment for offshore oil-installations.

Some interests: Photography - mostly slides, but I also use a digital camera. Chemicals and darkroom is history for me now. Music - only as a listener. I prefer classical music, but enjoy others too. Electronics and computing. Active member of an amateur computer club (Dataamatørforeningen). I do also enjoy travelling, sailing, outdoor life and golf. In 1998 I started scuba-diving, and this is now one of my major interests.

Th


A more formal CV:

Resume (CV) for:Thomas Høven
Private address:Arnulf Øverlands vei 154
Post code and city:0763 OSLO

Office telephone (switchboard): (+47) 22 63 30 00
Cellular telephone (private): (+47) 934 26 099
Home telephone:(+47) 22 14 10 65 (can also receive data and telefax on this number on agreement)
e-mail office:thomas.hoven@siemens.no
e-mail private:thomas.hoven@c2i.net, alternative: thomas_hoven@hotmail.com
Born:16. November 1961, in Oslo

Education:
1993: Graduate from the Norwegian school of Economics and Business Administration – Extension Department (Bedriftsøkonom NHHK). Oslo
1987: Graduate from the University of Trondheim - The Norwegian Institute of Technology - Faculty of Electrical Engineering (Sivilingeniør NTH). Trondheim
1980: Examen Artium, Kristelig Gymnasium, Oslo

Work experience:
2000 - Today:SIEMENS A/S, Oslo. Work as electrical engineer (MSc) including engineering and supervision of project execution. Liaison of testing and Commissioning activities
1988 - 2000:KVÆRNER OLJE OG GASS A/S, Lysaker. Work as electrical engineer including supplier and yard liaison. Commissioning at shipyards and offshore. Projects in brief:
1999 - 2000:GRANE conceptual design. Responsible for electrical system calculations and concepts.
1999:KVÆRNER OILFIELD PRODUCTS A/S. Development of electrical power distribution systems for subsea use in the oil industry.
1997 - 1999:SIRI platform on Danish shelf: Responsible for commissioning of electrical systems at yard in Stavanger, during tow-out and offshore. (Client: Statoil)
1994 - 1997NORNE production vessel: Concept and detail engineering, selection and liaison of suppliers, commissioning at yard and offshore. (Client: Statoil)
1994Inhouse project: New computer based engineering database.
1990 - 1994BRAGE platform: Engineering work in Oslo. Engineering support in Bergen for construction and commissioning. (Client: Norsk Hydro)
1988 - 1990DRAUGEN platform: Engineering. (Client: Norske Shell)
1988Inhouse project: Programming and implementation of electrical part of a CAD system on UNIX based workstations.
1986 - 1987:NORWEGIAN NAVY, School of NBC and Damage Control, Haakonsvern: Work as instructor in smoke diving and N-weapon defense (initial service)
1982 - 1985Summer jobs as an electrician. Repairing everything from radios to tramcars.
1980 - 1981A/S ELEKTRISK BUREAU, Asker. Laboratory assistant, trainee

Languages, training and other skills:
Norwegian (native), English (very good), German (limited knowledge)
All safety training required for work offshore in Norway
Various EDP-courses, particularly on UNIX systems. EDSA. Good knowledge of personal computers.
Approved by Produkt og Elektrisitetstilsynet as "sakkyndig driftsleder for elektriske anlegg i industri og offshoreanlegg" to manage electrical power systems on offshore installations and industrial plants


Hobbies and other activities:
Scuba diving, golf, photography, travelling, electronics and computing. Has been chairman of the board for many years in a small apartment-owners association (No: "Borettslag").

Reference: Will be provided if required.


(c) Thomas Høven 2000